Kaebuste menetlemise kord

Kaebuste menetlemise korra eesmärk on informeerida kliente, millises vormis ning milliseid suhtluskanaleid kasutades saab klient Krediidiandjale kaebuseid esitada, millised andmed tuleb kaebusesse lisada, milline on vastamise tähtaeg ning millises vormis ja suhtluskanalis vastus antakse.

Krediidiandja ärinimi: Modena Estonia OÜ
Krediidiandja registrikood: 14820592

 

KAEBUSE ESITAMINE

Kliendil on õigus esitada Krediidiandjale kaebus endapoolt valitud ühe järgneva suhtluskanali kaudu:

   • telefon: + 372 660 4144;
   • e-post: info@modena.ee;
   • postiaadress: Pärnu mnt 105, 11312 Tallinn.

 

Klient on kohustatud kaebuse esitamisel välja tooma:

 • kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed (ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja sünnikoha, elukoha aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi).

 • kaebuse esitamise kuupäeva;

 • kaebuse aluseks olevad asjaolud ja viide lepingule, millega seonduvalt kaebus esitatakse;

 • kaebuse põhjendused;

 • Krediidiandjale esitatava nõude või taotluse.

 • dokumendid, millele Klient tugineb, juhul kui Klient tugineb dokumentidele, mis ei ole Ettevõttele vabalt kättesaadavad.

Kui kaebus ei vasta nõuetele on Krediidiandjal õigus nõuda kliendilt puuduolevate või täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

 
KAEBUSE MENETLEMINE
 • Kaebuse saamisel teavitatakse klienti selle menetlusse võtmisest ja selle menetlemise tähtaegadest või kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning keeldumise põhjendusest.

 • Kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ja selle põhjustest ning kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse menetlusse võtmisest ning selle menetlemise tähtaegadest teavitatakse klienti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 • Suuline kaebus lahendatakse võimalusel koheselt suuliselt. Kui suulist kaebust ei saa koheselt rahuldada, sest see vajab edasist analüüsi või asjaolude põhjalikumat tuvastamist, on krediidiandjal õigus nõuda kaebuse esitamist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 • Krediidiandja lahendab kaebuse hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul peale selle saamisest. Kui kaebust ei ole võimalik nimetatud aja jooksul lahendada, teavitab krediidiandja klienti selle põhjustest ja vastamise tähtajast. Kui kaebus esitati kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, esitab krediidiandja vastava teavituse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 • Kaebuse rahuldamisel taastab krediidiandja viivituseta kliendi rikutud õigused või pakub kliendile muu lahenduse.

 • Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitab krediidiandja oma kirjalikus vastuses selle põhjendused.

 
TEAVE JÄRELEVALVEASUTUSTE, KOHTUEELSED MENETLEJATE NING KOHTU KOHTA

Kui Kaebuse menetlemise lõpptulemusena jäävad Klient ja Ettevõte eriarvamusele või Kliendiga ei jõuta kompromissini on Kliendil õigus pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks ja vaidluse lahendamiseks mh järgmiste institutsioonide, kohtueelsete menetlejate ning kohtute poole:

 • Finantsinspektsioon: postiaadress: Sakala 4; 15030 Tallinn; kontakttelefon: 668 0500; e-post: info@fi.ee; veebileht: fi.ee.

 • Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet: postiaadress Pronksi 12, 10117 Tallinn, nõuande telefon 620 1707, e-post: info@ttja.ee, veebileht: www.ttja.ee. Kokkuleppele mittejõudmise korral on tarbijal õigus esitada avaldus Tarbijavaidluste lahendamise komisjonile elektrooniliselt läbi veebi https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine) või e-posti teel avaldus@komisjon.ee.

 • Andmekaitse Inspektsioon: posti aadress: Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; kontakttelefon: 627 4135; e-post: info@aki.ee; veebileht: aki.ee.

 • Kohus: lisainfo: www.kohus.ee.