Privaatsuspoliitika (sh küpsisepoliitika)

Käesolevas privaatsusteates kirjeldatakse, kuidas Modena Estonia OÜ (edaspidi Modena) töötleb kliendi isikuandmeid (edaspidi andmed) ning millised on kliendi kui andmesubjekti õigused. Samuti antakse ülevaate küpsiste kasutamisest (edaspidi Cookie Policy) meie veebilehel.

Modena töötleb kliendi andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi IKÜS) ja seaduse, nt rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) ning krediidiandjate ja vahendajate seaduse (edaspidi KAVS) alusel.

Vastutava töötleja andmed:

Modena Estonia OÜ (registrikood 14820592)

E-post: info@modena.ee

Telefon: +372 660 4144

Oleme ametisse määranud andmekaitsespetsialisti, kellega saab ühendust võtta aadressil info@modena.ee.

1. Kogutavate andmete liigid

Töötleme järgnevaid kliendi andmeid nimetatud eesmärkidel ja alustel:

1.1. Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, nimi, isikukood, dokumendiandmed, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress jms.

Töötlemise eesmärk on tuvastada isik, täita lepingu sõlmimisele eelnevad ning lepingu täitmisega seotud kohustused, järgida RahaPTS-ist tulenevaid kohustusi, sh tuvastada võimalikud pettused (töötlemise alus IKÜS art 6 lg 1 p b) ja c), RahaPTS § 20);

1.2. tarbijakäitumise ja digiandmed – maksekäitumise ja tarbijaharjumuse andmed, Modena veebilehe kasutamist puudutavad andmed, küpsised, IP-aadress, ostuarved jms.

Töötlemise eesmärk on arendada pakutavaid teenuseid ja tooteid ning parandada veebilehe kasutatavust, samuti täita kaupmehega sõlmitud lepingut (töötlemise alus IKÜS art 6 lg 1 p b) ja f));

1.3. finantsandmed – maksehäireregistrite, pensioniregistri ning pangakonto andmed.

Töötlemise eesmärk on hinnata kliendi krediidivõimelisust ning täita lepinguga võetud rahalisi kohustusi. Krediidivõimelisuse hindamine võib põhineda automatiseeritud töötlusel (töötlemise alus IKÜS art 6 lg 1 p b) ja c) ning art 22 lg 2 a), KAVS § 49).

2. Kuidas me andmeid kogume?

Kogume kliendi andmeid küsides andmeid kliendilt endalt, samuti järgmistest allikatest:

2.1. asjaomaselt kaupmehelt ostetava kauba või teenuse kohta;

2.2. meie ettevõttesisene andmebaas, mis põhineb varasemate ostude andmetel, kui meil on õigus selliseid andmeid säilitada;

2.3. päringud mitmesugustest välistest andmebaasidest ja registritest (nt andmed sissetulekute kohta, pangaandmed, maksehäireregistrid, seosed kolmandate isikutega) mis on vajalikud teenuse osutamiseks.

3. Kui kaua me andmeid säilitame?

Säilitame andmeid seaduses sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks ja maksimaalselt seaduses sätestatud tähtajani. Üldjuhul säilitame andmeid 3 aastat alates lepingu lõppemisest. Teatud juhul võib olla säilitamisaeg ka pikem, näiteks raamatupidamise alusdokumentide säilitame 7  aastat ning Raha PTS alusel kogutud andmeid säilitame 5 aastat.

4. Kellele me andmeid avaldame?

Olenevalt andmete töötlemise eesmärgist võime avaldada andmeid järgnevatele isikutele:

4.1. kaupmees, kellelt olete ostnud kauba või teenuse;

4.2. volitatud töötlejad (nt IT-teenustega seotud pilveteenuse, isikusamasuse tuvastamise teenuse pakkujad);

4.3. registrid (nt rahvastikuregister, pensioniregister, Maksu- ja Tolliameti andmebaas);

4.4. maksehäireregistrid ning ettevõtted, kellele Modena on loovutanud nõude kliendi vastu;

4.5. Modenaga samasse gruppi kuuluvad ettevõtted, samuti nõustajad, audiitorid, järelevalveasutused ning teenuseosutajad tingimusel, et on tagatud kliendi andmete konfidentsiaalsus. Avaldame andmeid vaid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik eesmärkide täitmiseks

Aeg-ajalt võime koguda ja töödelda andmeid kliendi nõusoleku alusel. Nõusolek on vabatahtlik ja seda küsitakse asjakohaste andmetöötlustoimingute tegemiseks järgmistel eesmärkidel:

 • meie turunduspakkumiste saamine;
 • päring pensioniregistrisse finantsandmete kontrollimiseks (sissetulekute suurus ja olemasolu);
 • meie poolt teiste ettevõtete turunduspakkumiste saamine.

Võite oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta teatades sellest e-posti teel või klienditeeninduse kaudu.

5. Kliendi õigused

Kliendil on järgmised õigused:

5.1. Õigus tutvuda andmetega – kliendil on õigus teada, millised andmeid me oleme tema kohta kogunud, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allika, saajate ja säilitusaegade ning oma õiguste kohta seoses andmete töötlemisega, samuti saada koopia töödeldavatest andmetest. Meie volitatud töötlejate kohta, saab teavet veebilehel https://web.modena.ee/tingimused/volitatud-tootlejad/.

5.2. Õigus andmete ülekandmiseks – kliendil on õigus üle kanda oma andmeid, mis on meile esitatud seoses lepingu sõlmimisega ja mida töödeldakse automatiseeritult. Klient võib meilt ka taotleda oma andmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui edastamine on tehniliselt võimalik.

5.3. Õigus andmete parandamiseks – kliendil on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist ja puudulike andmete täiendamist. Seaduse nõuete täitmiseks tuleb meil ajakohastada kliendi andmeid, paludes kliendil need aeg-ajalt üle vaadata.

5.4. Õigus andmete töötlemise piiramiseks – kliendil  on õigus piirata andmete töötlemist teatud ajaks. Eeltoodud juhul salvestame kliendi andmed, kuid ei kasuta neid ühelgi muul otstarbel, välja arvatud õigusaktidega lubatud ulatuses.

5.5. Õigus andmete kustutamiseks – kliendil on järgmistel juhtudel õigus nõuda oma andmete kustutamist:

 • andmed ei ole meile enam vajalikud või on ületanud ettenähtud säilitamise aja;
 • andmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel ja klient on nõusoleku tagasi võtnud;
 • andmete kustutamise kohustus tuleneb õigusaktidest;
 • andmete töötlemine on ebaseaduslik.

5.6. Õigus vastuväidete esitamiseks – kliendil on õigus esitada vastuväide teda puudutavate andmete töötlemise suhtes, mida me töötleme enda õigustatud huvi alusel, sh sellel alusel läbi viidud  profiilianalüüsil. Vastuväite esitamise korral ei töötle me andmeid edasi, va juhul kui me tõendame, et andmete töötlemine on õiguspärane ja see kaalub üles kliendi huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Kliendil on õigus esitada vastuväide andmete töötlemise osas, kui me töötleme neid otseturunduse eesmärgil. Vastuväite esitamise korral lõpetame andmete kasutamise otseturunduseks.

5.7. Õigus võtta tagasi oma nõusolek – kui kliendi andmeid töödeldakse tema nõusoleku alusel (nt otseturunduseks, päringu tegemiseks pensioniregistrisse finantsandmete kontrollimiseks), on tal igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

5.8. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – kui klient leiab, et tema andmekaitsealaseid õiguseid on rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn, www.aki.ee) poole.

Kliendil on õigus meiega igal ajal ühendust võtta, kui ta leiab, et oleme rikkunud tema andmekaitseõigusi. Vastame kliendi päringule hiljemalt 1 kuu jooksul,

6. Automatiseeritud otsuste ja profiilianalüüsi tegemine

Profiilianalüüsiks loetakse andmete automatiseeritud töötlemist, mille alusel hinnatakse kliendiga seotud isiklikke aspekte, sh tema majanduslikku olukorda, eelistusi, usaldusväärsust, käitumist jm.

Kasutame profiilianalüüsi, et täita meile seadusest tulenevaid kohustusi, samuti selleks, et ennetada ja avastada pettusi (nt riskide hindamine RahaPTS alusel, krediidivõimelisuse hindamine KAVS alusel), samuti otseturunduslikul eesmärgil. Profiilianalüüsi kasutame enamuse krediidiotsuste tegemiseks, kuna selline profileerimine toimub õiglaselt, läbipaistvalt ja kiirelt. Krediidiotsus tehakse automatiseeritult infotehnoloogiliste vahenditega ja tuginedes kliendi andmetele.

Kliendil on õigus saada teavet andmete kohta, mida on krediidivõimelisuse hindamiseks kasutatud ning esitada krediidiotsuse kohta vastuväiteid. Kliendi taotlusele vastatakse 1 kuu jooksul.

Küpsistepoliitika (Cookie Policy)

Kasutame küpsiseid, et parandada meie veebilehe külastajate kogemusi. Küpsiste mittekasutamiseks  saab seadme sätteid muuta nii, et see teavitaks küpsiste vastuvõtmisest või sätete abil neid piirata või blokeerida.

Küpsised on pisikesed failid, mis koosnevad tähtedest ja numbritest ning mis paigutatakse veebilehe serveri poolt seadmesse. Need võimaldavad veebilehe omanikul veebilehe kasutajaid omavahel eristada.

Meie veebilehe küpsiste kaudu genereeritud andmeid saab kasutada mh järgmistel eesmärkidel:

 • Rangelt vajalik
  Need küpsised on hädavajalikud, et võimaldada kliendil veebilehel ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone, näiteks pääseda juurde veebilehe turvalistele aladele ja salvestada esemeid ostukorvi.
 • Võimekus
  Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad veebilehte kasutavad, näiteks millistele lehtedele külastatakse külastajaid kõige sagedamini ja kas nad saavad tõrketeateid. Neid kasutatakse veebilehe tulevastes versioonides toimimise parandamiseks.
 • Funktsionaalsus
  Need küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada kliendi tehtud valikuid, näiteks kasutajanime, keelt või viibimise piirkonda ja pakkuda paremat veebilehe kasutamiskogemust.
 • Sihtimine või reklaamimine
  Neid küpsiseid kasutatakse asjakohasema sisu edastamiseks. Me ei luba kolmandatel osapooltel oma veebilehel reklaamida, kuid me ei saa kontrollida reklaamijaid, kellel internetiteenuse pakkujad lubavad reklaamida, kui sirvite internetis.

Seadusega on Modena kohustatud saama kliendi nõusolek igat tüüpi küpsiste kasutamiseks, mida me paigutame, välja arvatud need, mis on hädavajalikud.

Lisateavet küpsiste haldamise kohta saate oma brauseri abifunktsioonist, mobiilseadme sätetest või veebisaidilt www.aboutcookies.org, mis pakub üksikasjalikku teavet küpsiste haldamise kohta populaarsetes brauserites. Pidage meeles, et osa meie veebilehest ei pruugi küpsiste keelamise korral korralikult töötada.

Kui klient leiab, et tema õigusi on  isikuandmete töötlemisega rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (asukoht Tatari 39, 10134 Tallinn; www.aki.ee) või kohtu poole.

Ajakohasus

Käesolev privaatsusteade vaadatakse aeg-ajalt läbi ja seda võidakse ühepoolselt muuta (peamiselt seaduste ja Modena andmekaitsetöötluse protsesside muutumise korral). Ajakohastatud versioon avaldatakse meie veebilehel. 

Teadet ajakohastati viimati 2023. aasta juunis.