Kasutustingimused

Kehtivad alates märts 2021

ENNE VEEBILEHE JA/VÕI MOBIILIRAKENDUSE KASUTAMIST VÕI REGISTREERIMIST, PEATE HOOLIKALT TUTVUMA ANTUD TINGIMUSTEGA NING REGISTREERIMISEL PEATE AKTSEPTEERIMA ETTEANTUD NÕUDEID. KUI TE EI NÕUSTU ETTEANTUD TINGIMUSTEGA, EI TOHI TE VEEBILEHTE JA/VÕI MOBIILIRAKENDUST/TEENUST KASUTADA.

Käesolevad kasutustingimused kirjeldavad veebisaidi www.modena.ee ja / või mobiilirakenduse registreerimise ja kasutamise tingimusi. Käesolev dokument on Teie ja veebiportaali www.modena.ee ja / või mobiilirakenduse ja Modena Estonia OÜ kasutaja vahel sõlmitud õiguslikult siduv leping.

Need kasutustingimused reguleerivad meie veebisaidi kasutamist ning www.modena.ee konto avamist ja kasutamist koos www.modena.ee privaatsusteate (modena.ee/tingimused/privaatsuspoliitika (sh Küpsisepoliitika)) ning Teie ja www.modena.ee vahel sõlmitud muude dokumentidega. Edaspidiseks kasutamiseks soovitame Teil printida või alla laadida ja säilitada käesolevate kasutustingimuste koopia. Te saate alati vaadata veebisaidi kasutustingimuste kehtivat versiooni meie kodulehel või võtta meiega ühendust, et saada koopia e-postiga.

Isikud, kes ei ole veebisaidil www.modena.ee ja / või mobiilirakenduses registreeritud, saavad vaadata ja kasutada ainult osa veebisaidist ja rakenduste andmetest ning neil ei ole võimalik teatud teenuseid kasutada. Sellised isikud peavad igal juhul järgima käesolevaid kasutustingimusi, privaatsuseeskirju ja muid keskkonnas ja / või rakenduses avaldatud tingimusi ja eeskirju ning kohalduvat seadust.

1. Mõisted

1.1. Käesolevates tingimustes kasutatud terminid omavad järgmist tähendust:

Modena tähendab Modena Estonia OÜ’d (registrikood 14820592) kui äriregistri registreeritud juriidilist isikut.

Ostja on isik, kes soovib Modena Teenuseid kasutades soetada Müüja tooteid.

Müüja tähendab juriidilist isikut, kes kasutab Modena Teenuseid või on avaldanud soovi neid kasutada.

Keskkond tähendab kaugjuurdepääsuga spetsiaalselt keskkonda (asub aadressil: www.modena.ee), kus Müüja saab talle kuuluvaid nõudeid Ostjate vastu (st müügiarveid) loovutada Modenale.

Teenused tähendab Müüja võimalust loovutada oma nõudeid Ostjate vastu ehk müügiarveid Modenale ja kasutada teisi Modena teenuseid.

Kasutaja on Müüja seaduslik esindaja või tema poolt volitatud esindaja, kes teostab toiminguid Keskkonnas.

Tarbija on eraisikust Ostja.

Leping tähendab Modena, Ostja ning Müüja vahel Modena Teenuste kasutamise kohta sõlmitud kokkulepet.

Kasutusleping – Kasutaja ja Modena vahel sõlmitav leping, mille alusel annab Modena Kasutajale õiguse kasutada Keskkonda ja esitada kokkuleppelistel tingimustel Keskkonna vahendusel teenuste osutamise taotlusi.

Loovutusavaldus on Müüja poolt Modenale esitatud ofert, millega Müüja loovutab talle kuuluva nõude Ostja vastu (st müügiarve) Modenale.

Pooled tähendab Müüja, Modena ning Ostja koos.

Teenustasud tähendab Modena poolt Teenuste kasutamise eest võetavat tasu.

Tingimused tähendab käesolevat Lepingu üldtingimuste osa.

Turvaelemendid on Modena poolt Müüja ja Ostja tuvastamiseks ja Müüja ning Ostja poolt tehtavate toimingute kinnitamiseks kasutatavad tehnilised vahendid, milleks on Ostja puhul digitaalallkirja sertifikaat (Smart-ID ja Mobiil-ID) ning Müüja puhul Modena poolt Müüjale väljastatavad turvaelemendid (paroolid).

2. Üldsätted

2.1. Tingimustes kasutatud terminid, mida ei ole eraldi defineeritud, omavad nõuete loovutamise lepingu vastavatele terminitele antud tähendust, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Müüja ning Ostja kinnitavad, et nad on Tingimustega ning nõuete loovutamise lepinguga tutvunud ja nõus.

2.2. Lepingu alusel võivad Müüja ja Ostja kasutada Keskkonda ja Teenuseid.

2.3. Teenused tehakse Müüjale ning Ostjale kättesaadavaks Teenustele sobiva elektroonilise sidekanali kaudu, mille määrab Modena vastavate Teenuste pakkumisel. Interneti kaudu kättesaadavate Teenuste kasutamiseks peavad Müüja ja Ostja külastama Modena poolt määratud veebilehekülge ja looma ühenduse Modena serveriga. Modenal on õigus Keskkonna kaudu osutatavate Teenuste loetelu ja pakkumise korda igal ajal täiendada ja/või muuta. Modena peab andma Müüjale ning Ostjale võimaluse saada teavet pakutavate Teenuste ja nende muudatuste kohta Modena veebileheküljelt.

2.4. Müüja ning Ostja vastutavad oma sidevahendite turvalisuse ja töökorras hoidmise eest.

2.5. Keskkonna kaudu pakutavaid Teenuseid osutatakse vastavalt Lepingule, Tingimustele, vastava Teenuste suhtes kehtestatud Teenuse Tingimustele (kui need on olemas) ja Poolte vahel sõlmitud Teenuslepingule vastavate Teenuste kohta. Lepingu ja Teenuse Tingimustega reguleerimata küsimuste osas kohaldatakse nõuete loovutamise lepingut.

3. Kasutajate määramine

3.1 Müüja on kohustatud teavitama Modenat muudatustest seoses Kasutajatega.

3.2 Lepingu kestel on juhatuse liikmel õigus seada ja ära võtta piiranguid toimingute tegemisel, määrata ja kustutada Kasutajaid.

3.3 Modena käsitleb Müüja poolt määratud Kasutajaid, neile antud õigusi ja õiguste piiranguid pädevatena, ega kontrolli nende vastavust Müüja kui äriühingu sisemistele piirangutele.

3.4 Kasutuslepingu sõlmimise pakkumus on Tarbija puhul suunatud üksnes isikutele ning Kasutusleping on seetõttu võimalik Tarbijal sõlmida ja Keskkonda kasutada üksnes Tarbijatel, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti Vabariigis elamiseks kehtivat elamisluba ja püsivat elukohta.

3.5 Kasutuslepingu sõlmimise pakkumus on suunatud üksnes isikutele ning Kasutusleping on seetõttu võimalik sõlmida üksnes Tarbijatel, kes on vähemalt 18-aastased ja kelle teovõime ei ole piiratud.

4. Isiku tuvastamine ja turvanõuded

4.1 Modena tuvastab Kasutaja Keskkonda sisenemisel ja Teenuste kasutamisel Turvaelementide alusel. Tarbija tuvastab Modena Eesti Vabariigi õigusaktidele vastava digitaalallkirja sertifikaadi abil. Müüja määratud Kasutaja tuvastab Modena Müüjale väljastatud Turvaelementide abil. Turvalisuse kaalutlustel võib Modena nõuda, et Müüja kasutaks erinevatele Teenustele juurdepääsul erinevaid Müüja kasutuses olevaid Turvaelemente.

4.2 Modena ja Müüja lepivad käesolevaga kokku ja kinnitavad, et kõigil Modenale Keskkonna kaudu esitatud korraldustel, samuti kõigil Keskkonna kaudu esitatud Loovutusavaldustel, taotlustel ja kinnitustel ja kõigil lepingutel, mida Müüja sõlmib Keskkonna kaudu, olles sinna sisenenud Turvaelementide abil, on kirjalikult esitatud korralduste ja kirjalikult sõlmitud lepingutega võrdne juriidiline jõud. Pooled lepivad kokku, et Keskkonna kaudu Modenale esitatud Loovutusavaldus on piisav ofert selleks, et Modena alustaks Nõuete käsitlemisega ja viiks vastava tehingu teoks.

4.3 Müüja ning Ostja on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et tagada Turvaelementide turvalisus ja hoida neid saladuses. Müüja vastutab Kasutajate tegevuse eest nagu enda tegevuse eest. Müüja kohustub teavitama Kasutajat kõigist Turvaelementide kasutamisega seotud piirangutest ja kohustustest. Müüja kohustub mitte jäädvustama talle Modena poolt väljastatud Turvaelemente kergesti äratuntavas vormis, muu hulgas mitte jäädvustama neid esemele mida ta hoiab koos Turvaelemendiga.

4.4 Kui Turvaelement on kaotatud või varastatud või volitusteta kolmas isik on muul viisil saanud või võib saada Turvaelemendid oma valdusse, on Müüja või Ostja kohustatud Modenat sellest viivitamatult teavitama Modena määratud telefoninumbril või info@modena.ee või esitades kirjaliku teate Modena kontorisse.

4.5 Kui Modena saab Müüjalt või Ostjalt Lepingu punkti 4.4 alusel edastatud teate, blokeerib ta juurdepääsu Keskkonnale kas Müüjale väljastatud Turvaelemendi või Ostja poolt kasutatava Turvaelemendi alusel, kuni kasutuses olnud Turvaelement on Müüja kirjaliku taotluse põhjal asendatud või kuni Müüja või Ostja on esitanud Modenale kirjaliku taotluse juurdepääsu blokeeringu alt vabastamiseks.

4.6 Modena võib (kuid ei ole kuni Müüjalt Lepingu punkti 4.4 alusel saadetud teate saamiseni kohustatud) blokeerida Müüja juurdepääsu Keskkonnale ka juhul, kui Modenale on teatavaks saanud asjaolud, mille alusel võib mõistlikult järeldada, et Turvaelemendid on sattunud volitusteta isikute kätte või, et Müüja kasutab neid pettuseks.

5. Kasutuslepingu sõlmimine

5.1. Keskkonna ja selle vahendusel pakutava teabe kasutamine on lubatud üksnes Kasutuslepingu tingimustega täieliku ja reservatsioonideta nõustumise korral.

5.2. Keskkonna või selle vahendusel pakutava teabe kasutamist käsitletakse täieliku ja reservatsioonideta nõustumusena sõlmida Modenaga Kasutusleping vastavalt sel ajahetkel kehtivatele Kasutuslepingu tingimustele.

5.3. Kasutusleping Modena ning Ostja ja/või Müüja vahel jõustub automaatselt Keskkonna või selle vahendusel pakutava teabe kasutamisel ning on sõlmitud määramata ajaks.

5.4. Kui Ostja või Müüja on Modenale avaldanud oma e-posti aadressi, kinnitab Modena viivitamata Kasutuslepingu sõlmimist e-kirja teel. Kui Ostja või Müüja ei ole Modenale oma e-posti aadressi avaldanud, väljendub Modena kinnitus Kasutuslepingu sõlmimise kohta Kasutajale võimaldatavas ligipääsus Keskkonnale. Kasutuslepingu tingimused on Kasutajale igal ajal Keskkonnas kättesaadavad.

6. Poolte õigused ja kohustused

6.1. Modena osutab Teenuseid Keskkonna kaudu Modena tööajal. Modenal on õigus osutada Teenuseid ka väljaspool Modena tööaega, kui Modena peab seda tehniliselt võimalikuks.

6.2. Teenuste osutamisel Modena:

6.2.1 tuvastab Müüja, kontrollides Keskkonda sisenemiseks ja Teenustele juurdepääsemiseks kasutatud Turvaelemente vastavalt Lepingule;

6.2.2 pärast Müüja isiku tuvastamist võtab täitmisele ja/või hakkab menetlema Müüjalt Keskkonna kaudu saadud Loovutusavaldusi. Modena täidab Müüja nõuetekohaselt esitatud Loovutusavalduse vastavas Teenuslepingus, Teenuse Tingimustes või Nõuete loovutamise lepingus sätestatud korras ja tähtaegadel, juhul kui Modena ei ole keeldunud Müüja Loovutusavalduse täitmisest;

6.2.3 registreerib saadud, sissekantud ja tagasilükatud Loovutusavaldused, dokumenteerib nende täitmise arveldusregistris ning annab Müüjale teavet Keskkonnas teostatud tehingute kohta, tehes vastavad andmed Müüjale kättesaadavaks Keskkonna kaudu või edastab need e-posti teel.

6.3. Lisaks on Modenal õigus:

6.3.1 Leping mistahes ajal üles öelda ning lülitada Müüja ning tema poolt määratud Kasutajad Keskkonnast välja. Modenal on ka õigus öelda Leping üles ja lülitada Müüja ning tema poolt määratud Kasutajad Keskkonnast välja eelneva teatamiseta, kui Müüja või tema poolt määratud Kasutaja ei täida Lepingu või Nõuete loovutamise lepingu sätteid või kui selleks on mingi muu Nõuete loovutamise lepingus nimetatud mõjuv põhjus;

6.3.2 kehtestada Keskkonna kaudu teostatavate tehingute väärtuse limiidid, kusjuures Müüja võib paluda nende muutmist esitades Modenale vastava taotluse;

6.3.3 keelduda Müüja Loovutusavalduse vastuvõtmisest ja/või täitmisest ning teatada sellest Müüjale Keskkonna või mõne muu sidevahendi kaudu, kohustuseta selgitada Müüjale keeldumise põhjuseid, juhul kui: (i) see toimub turvalisuse tagamise eesmärgil, st kui Modenal on põhjendatud kahtlused, et Loovutusavaldus on võltsitud ja/või (ii) kui Müüja Loovutusavalduse andmisel ei täida Lepingut või vastavaid Teenuse Tingimusi ja/või Teenuslepingut ja/või (iii) Loovutusavalduse täitmisel ületataks kokkulepitud Limiiti;

6.3.4 salvestada kõik Müüja ning tema poolt määratud Kasutajate interneti kaudu peetud Keskkonna sideseansid ning vajadusel kasutada neid salvestusi teostatud tehingute tõendamiseks.

6.4. Lisaks teistele Lepingus sätestatud kohustustele on Müüja kohustatud:

6.4.1 kasutama Teenuseid ainult Lepingus sätestatud otstarbel ja vastavalt Lepingu, Teenuse Tingimuste ja Teenuslepingute tingimustele;

6.4.2 maksma Teenustasusid;

6.4.3 tagama pärast iga Keskkonna kasutustsüklit korrektse väljumise Keskkonnast;

6.4.4 teavitama Modenat viivitamatult mis tahes raskustest, takistustest või häiretest Keskkonna kasutamisel;

6.4.5 maksma Lepingu lõpetamisel kõik Teenustasud Teenuste eest, mida osutati enne Lepingu lõpetamist, või arveldama Modenaga nimetatud Teenuste eest muul viisil;

6.4.6 Müüja andmete või Kinnituses või Taotluses esitatud informatsiooni muutumisel teavitama Modenat sellistest muudatustest Modena poolt kehtestatud korras.

6.5. Müüjal on õigus:

6.5.1 öelda Leping üles mistahes ajal, esitades eelnevalt Modenale vastav teade, mille järel Modena lülitab Müüja Keskkonnast välja;

6.5.2 paluda Modenal lõpetada enda juurdepääsu teatud Teenustele.

7. Keskkonna kasutamine ja registreerimine

7.1. Keskkond tehakse Müüjale ning Ostjale kättesaadavaks „nagu on” ja „nagu saadaval” põhimõttel.

7.2. Keskkonna kasutamise käigus Modenale teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena. Keskkond kasutab HTTPS tehnoloogiat, mis krüpteerib veebilehitseja ja Modena serveri vahelise andmeside, tagamaks andmete turvalisuse. Müüja saab Keskkonnas luua kasutajakonto, aktiveerides ja valides parooli sisestatud e-posti aadressile saadetud lingi kaudu. Müüja kasutajakonto on kaitstud parooliga, mida on võimalik taastada e-posti kaudu. Ostja kasutajakontole sisenemine toimub digitaalallkirja sertifikaadi (sh ID-kaart, mobiil-ID) abil. Andmete edastamiseks kolmandatele isikutele kasutatakse krüpteeritud andmesidekanalit, tagamaks andmete turvalisus. Keskkond on majutatud Euroopas teenusepakkuja juures, kes tagab regulaarsete varukoopiate tegemise ning vastab vajalikele turvanõuetele, sealhulgas näiteks tagab alljärgneva: DDoS kaitse, web application firewall (WAF), rollipõhine turvaline konto ligipääs, multiple custom SSL certificate uploads, ligipääs logidele (raw ja audit logs).

7.3. Ostja ning Müüja kohustuvad Keskkonda ja selle sisu kasutama hea usu ja mõistlikkuse põhimõtete kohaselt selle tavapäraste funktsionaalsuste piires üksnes vastavalt Modena poolt Kasutajale antud litsentsi tingimustele.

7.4. Keskkonna ja selle sisu kasutamine on keelatud heade kommete, avaliku korra või õigusaktidega vastuolus olevateks tehinguteks või toiminguteks ning pettuse toimepanemiseks.

7.5. Juhul, kui Keskkonna mõnede funktsionaalsuste kasutamine ja/või Modena osutatavate või vahendatavate teenuste tellimine eeldab registreerumist Keskkonnas e-posti aadressi sisestamise läbi ja/või kasutajakonto loomist Keskkonnas parooli valimise ja kinnitamise läbi ja/või muude andmete sisestamist Keskkonnas (nt lepingute sõlmimiseks taotluste esitamine ja lepingute sõlmimine, taotluse esitamine jne) ning vastavaid toiminguid ei tehta ning nõutud andmeid ei esitata, ei ole võimalik vastavaid Keskkonna funktsionaalsusi kasutada ja Modena osutatavaid või vahendatavaid teenuseid tellida.

7.6. Modena osutab e-posti teel ja vajadusel telefoni teel abi ja tuge Keskkonnas registreerimisel, lepingute sõlmimise taotluste esitamisel, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, asjakohaste taotluste esitamisel ja täitmisel ning Keskkonnas kasutajakonto loomise protsessis.

7.7. Ostja ega Müüja ei tohi kolmandatele isikutele võimaldada juurdepääsu enda kasutajakontole.

7.8. Modenal on õigus eeldada, et Turvaelementide abil Keskkonda sisenev isik on see, kellele vastava Turvaelemendi kaudu Keskkonda sisenemine on lubatud.

7.9. Müüja ning ostja vastutavad kogu tegevuse eest, mis leiab Keskkonnas aset nende nimel loodud kasutajakonto vahendusel.

7.10. Müüja ning Ostja on kohustatud teavitama Modenat viivitamata oma kasutajakonto lubamatust kasutamisest.

Keskkonnas registreerumisel, kasutajakonto loomisel ja/või Modena osutatavate või vahendatavate teenuste tellimisel Modenale andmete edastamisel kinnitavad Müüja ning Ostja, et andmed, mis nad Modenale edastab, on tõesed, täpsed, piisavad, ei ole konfidentsiaalsed ega riku nende kohustusi ega kolmandate isikute õigusi.

8. Poolte vastutus

8.1. Pooled vastutavad oma Lepinguga sätestatud kohustuste rikkumise eest vastavalt Nõuete loovutamise lepingus kehtestatud põhimõtetele, arvestades käesolevas punktis sätestatud piiranguid ja erinevusi.

8.2. Müüja vastutab oma Loovutusavalduses sisalduvate andmete õigsuse eest ning samuti kõikide muude tema poolt sisestatud andmete sh Ostja andmete, Nõude andmete ja nende lisade õigsuse eest. Modena ei vastuta võimalike ebatäpsuste ja vigade eest Müüja Loovutusavalduses, mida Müüja edastab Keskkonna kaudu, välja arvatud juhul, kui need vead on tingitud otseselt Modena Lepingus toodud kohustuste süülisest rikkumisest. Modena vastutab Keskkonna töös esinevate vigade või häirete eest ainult siis, kui need on tingitud Modena tegevusest või tegevusetusest.

8.3. Juhul, kui Turvaelementide kaotamise või varguse tõttu tekivad kahjud enne, kui Müüja või Ostja on Modenat sellest vastavalt Lepingu punktile 4.5 teavitanud, jäävad need kahjud nende endi kanda. Müüja kannab kõik kahjud, kui Müüja on tahtlikult või raske hooletuse tõttu rikkunud Lepingus sätestatud kohustusi või kui tegemist on Müüja pettusega.

8.4. Modena ei vastuta Müüjale ega Ostjale tekitatud kahju eest, mis on tingitud kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest.

8.5. Modena vabaneb vastutusest Lepingu täieliku või osalise täitmatajätmise eest, kui täielik või osaline Lepingu täitmata jätmine oli tingitud vääramatust jõust.

9. Intellektuaalne omand

9.1. Keskkonna sisu, nagu tekst, graafika, pildid, kaubamärgid, teenindusmärgid, logod ja muud materjalid, on kaitstud Eesti ja Euroopa seaduste alusel kehtivate autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi seadustega ning need kuuluvad Modena Estonia OÜ-le. Sellise sisu volitamata kasutamine võib rikkuda autoriõiguse, kaubamärgi ja muude seaduste kasutamist. Keskkonna sisu ei tohi Modena eelneva kirjaliku nõusolekuta mingil viisil avalikul või kaubanduslikul eesmärgil müüa, muuta, reprodutseerida, kuvada, avalikult esitada, levitada, luua tuletisinstrumente või muul viisil kasutada. Keskkonna sisu kasutamine mistahes muul veebisaidil või võrgustatud arvutikeskkonnas mis tahes eesmärgil on keelatud.

9.2. Ostja ning Müüja kinnitavad, et Modena Estonia OÜ omab ainuõigusi Modena.ee kaubamärgis, seda ei tohi kasutada mistahes toote, teenuse, domeeni ega ettevõtte nime osana ega tohi lubada Modena.ee eksklusiivse kaubamärgi õigustega vastuolus olevaid toiminguid Ostja ja/või Müüja ning Modena õigussuhte ajal, välja arvatud juhul, kui on olemas Modena eelnev kirjalik nõusolek. Ostja ega Müüjal ei ole õigust kohandada või proovida ära hoida või kustutada Keskkonnas sisalduvaid mistahes teateid, sealhulgas mitte mingil juhul intellektuaalomandi teadaandeid ja eelkõige Keskkonnas sisalduvaid digitaalseid õigusi või muud turvalisust.

9.3. Kasutaja ei omanda Keskkonna ja selle sisu kasutamise läbi mistahes Kasutuslepingu tingimustes selgesõnaliselt sätestamata õigusi Keskkonna ega selle sisu suhtes.

9.4. Kasutajal on keelatud kasutada Keskkonda ja selle sisu Kasutuslepingu tingimustes sätestatust suuremal määral ja ulatuses või selles sätestamata eesmärkidel, sealhulgas Keskkonna või selle sisu reprodutseerida, neid või nende koopiaid levitada, neid tõlkida, teha neist töötlusi, kogumikke või tuletatud teoseid, neid avalikult esitada, üldsusele näidata, edastada või üldsusele kättesaadavaks teha, neid pöördprojekteerida, neid müüa, üürida, kinkida, loovutada või muul viisil üle anda või enese kasuks pöörata.

9.5. Kahtluse korral selles osas, kas Keskkonna ja selle sisu teatud ulatuses, eesmärgil või viisil kasutamine on Kasutuslepingu tingimuste kohaselt lubatud, kohustub Ostja või Müüja enne Keskkonda või selle sisu edasist kasutamist konsulteerima Modenaga.

10. Kasutaja edastatav teave ja materjalid

10.1. Ostjal ning Müüjal on õigus esitada Modenale teavet ja materjale üksnes juhul, kui:

10.1.1. teave ja materjalid kuuluvad edastajale;

10.1.2. edastajal on kõik õigused, sealhulgas intellektuaalomandiõigused, ja nõusolekud vastava teabe ja materjalide Modenale esitamiseks ja Modenale nende kasutamise õiguse andmiseks vastavalt Kasutuslepingu tingimustele ilma, et Modenal tekiksid seoses vastava teabe ja materjalide saamise ja nende Kasutuslepingu tingimuste kohase kasutamisega mistahes kohustused või vastutus kolmandate isikute ees;

10.1.3. teave ja materjalid ei riku mistahes kolmanda isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi õigusi;

10.1.4. teave ja materjalid ei ole vastuolus kohalduva õigusega.

10.2. Modenale teabe ja materjalide esitamisel annab edastaja Modenale tasuta, tähtajatu, ülemaailmse ja all-litsentsitava õiguse kasutada teavet ja materjali kõikvõimalikel viisidel ja vormides Modena äranägemisel mistahes eesmärkidel kohustuseta maksta edastajale teabe ja materjali mistahes viisil ja vormis kasutamise eest mistahes kompensatsiooni.

11. Keskkond ja selle sisu, nende muutmine, toimimine, kättesaadavus ja turvalisus ning seonduva vastutuse välistamine

11.1. Modena teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada Keskkonna ja selle sisu ajakohasus, õigsus, täpsus, täielikkus ja usaldusväärsus ning mistahes vigade puudumine Keskkonnas ja selle sisus, kuid ei anna mistahes kinnitust, et see igal ajahetkel nii on. Piiramata Kasutuslepingu tingimuste punktis 8 sätestatut, Modena ei vastuta Keskkonna ega selle sisu ajakohatuse, ebaõigsuse, ebatäpsuse, ebatäielikkuse ja ebausaldusväärsuse eest, samuti vigade eest Keskkonnas ja selle sisus, ning seeläbi Ostjale või Müüjale tekkinud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

11.2. Modenal on õigus Keskkonna ja selle sisu etteteatamata muuta. Piiramata Kasutuslepingu tingimuste punktis 8 sätestatut, Modena ei vastuta Keskkonna või selle sisu muutumise ning seeläbi Ostjale või Müüjale tekkinud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

11.3. Modena teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada Keskkonna toimimine, kättesaadavus ja turvalisus, ent ei anna mistahes kinnitust, et Keskkond on iga ajal või kohas saadaval, toimib katkestuste ja tõrgeteta ning on pahavara vaba. Piiramata Kasutuslepingu tingimuste punktis 8 sätestatut, Modena ei vastuta Keskkonna mittetoimimise, kättesaamatuse või ebaturvalisuse ning selle tulemusel Ostjale või Müüjale tekkinud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

11.4. Modena omab igal ajal õigust etteteatamata piirata juurdepääsu Keskkonnale ja see sulgeda. Piiramata Kasutuslepingu tingimuste punktis 8 sätestatut, Modena ei vastuta Keskkonnale juurdepääsu piiramise või Keskkonna sulgemise tulemusel Ostjale või Müüjale tekkinud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

12. Viited kolmandate isikute materjalidele ja veebilehtedele ning seonduva vastutuse välistamine

12.1. Keskkond võib sisaldada viiteid kolmandate isikute materjalidele ja veebilehtedele.

12.2. Viited kolmandate isikute materjalidele ja veebilehtedele ei tähenda, et Modena kinnitaks või tagaks vastavate materjalide või veebilehtede sisu asjakohasust, õigsust, täpsust, täielikust või usaldusväärsust, samuti vastavate materjalide ja veebilehtede katkestuste ja takistusteta toimimist ja turvalisust. Piiramata Kasutuslepingu tingimuste punktis 8 sätestatut, Modena ei vastuta vastavate kolmandate isikute materjalide ja veebilehtede sisu asjakohatuse, ebaõigsuse, ebatäpsuse, mittetäielikkuse ja ebausaldusväärsuse ega nende mittetoimimise ja ebaturvalisuse läbi Ostjale või Müüjale tekkinud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

12.3. Viited kolmandate isikute veebilehtedele ei tähenda, et Modena annaks mistahes soovitusi, kinnitusi või tagatisi vastavate veebilehtede vahendusel pakutavate kaupade või osutatavate teenuste suhtes. Piiramata Kasutuslepingu tingimuste punktis 8 sätestatut, Modena ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede vahendusel pakutavate kaupade või osutatavate teenuste, nende Ostjale või Müüjale sobivuse ega nendega seoses Ostjale või Müüjale tekkinud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

13. Tulevikku suunatud avaldused

13.1. Keskkond võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, näiteks Modena prognooside ja ootuste kohta. Need avaldused on tehtud Modena parimate teadmiste ja uskumuste kohaselt. Siiski võib tegelikkus, sealhulgas tegelikult saavutatud tulemused, nendest tulevikku suunatud avaldustest oluliselt erineda, kuivõrd sõltuvad tervest hulgast asjaoludest, millest kõik ei ole Modena kontrolli all. Piiramata mistahes õigusaktidest tulenevaid kohustusi parandada tulevikku suunatud avaldusi, ei kavatse Modena tulevikku suunatud avaldusi pidevalt uuendada. Piiramata Kasutuslepingu tingimuste punktis 8 sätestatut, ei vastuta Modena tulevikku suunatud avaldustega seoses Ostjale või Müüjale tekkinud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

14. Vastutuse piiramine

14.1. Keskkond on vastutav ainult tegelike kahjude eest ulatuses, mis on lubatud kohaldatava õigusega ja mis muul viisil oleks Keskkonna vastutada. Seaduses lubatud ulatuses ei tohi Keskkond, selle tütarettevõtted, oma litsentsiandjad, tema tarnijad ega veebisaidil nimetatud mistahes kolmandad isikud mitte mingil juhul vastutada mis tahes juhusliku, kaudse, näidisliku, karistusliku ja sellest tuleneva kahjude eest, kaotatud kasumi eest või kahjude eest, mis tulenevad kaotatud andmetest või äritegevuse katkemisest, mis tulenevad veebisaidi, Keskkonna süsteemide, teabe, teenuste või sisu kasutamisest või mittevõimelisusest kas garantii, lepingu, õiguserikkumise, või mis tahes muu õigusteooria alusel. Seaduses lubatud ulatuses on Ostja ja/või Müüja poolt käesolevates kasutustingimustes sätestatud õiguskaitsevahendid eksklusiivsed ja piirduvad nendes tingimustes, mis on sõnaselgelt sätestatud käesolevates Tingimustes.

15. Teated

15.1. Kaebaja esitab kõik tahteavaldused, teated ja pretensioonid seoses Kasutuslepinguga Modenale vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas e-posti teel või tavaposti teel, kui Kasutuslepingust ei tulene teistsugust vorminõuet.

15.2. Modena esitab kõik tahteavaldused, teated ja pretensioonid seoses Kasutuslepinguga vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas e-posti teel või tavaposti teel, kui Kasutuslepingust ei tulene teistsugust vorminõuet.

15.3. Posti teel edastatud teated loetakse kättesaaduks, kui adressaat on tagastanud kirjaliku kinnituse vastava dokumendi kättesaamise kohta või kui on möödunud seitse (7) kalendripäeva teate postitamisest.

15.4. E-posti teel edastatud teated loetakse kättesaaduks, kui adressaat on tagastanud kinnituse e-kirja kättesaamise kohta või kui on möödunud üks (1) tööpäev e-kirja saatmisest.

15.5. Ostja ning Müüja kohustuvad tagama, et Modenal on igal ajahetkel nende õiged ja täpsed kontaktandmed.

16. Kaebuste lahendamine ja õiguskaitsevahendid

16.1. Nii ostjal kui Müüjal on Modena poolse Kasutuslepingu rikkumise korral õigus esitada Modenale kaebus kas e-kirja või posti teel.

16.2. Modena vaatab talle esitatud kaebuse läbi tarbijakaitseseaduses sätestatud korras.

16.3. Kui Modena keeldub kaebuse rahuldamisest või ei pea selle rahuldamist võimalikuks, on kaebajal võimalik pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni, mille kontaktandmed ja menetlusreeglid on kättesaadavad aadressil www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon, või muu tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole.

16.4. Internetipõhisest kauba müügi, teenuse osutamise või muu soorituse tegemisega seotud lepingutest tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidluste lahendamine on võimalik ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.5. Modena poolse Kasutuslepingu rikkumise korral on kahju kannatanud poolel õigus tugineda õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahenditele, arvestades Kasutuslepingust tulenevaid vastutuse piiranguid ja välistusi.

16.6. Kõik Kasutuslepinguga seonduvad vaidlused, mida ei ole õnnestunud lahendada kohtuväliselt, lahendatakse Harju Maakohtus, Tallinnas, Eesti Vabariigis. Eeltoodu kehtib ka juhul, kui Kasutaja asub pärast Kasutuslepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamisel teada.

17. Lõppsätted, Lepingu muutmine ja lõpetamine

17.1. Leping ei välista Müüja võimalust esitada Modenale Loovutusavaldusi mistahes teisel viisil kui Lepingus sätestatud tingimusel, et seda tehakse vastavalt asjaomastele Teenuse Tingimustele ja Teenuslepingutele.

17.2. Teisi Müüjale kättesaadavaid Modena teenuseid, mis ei ole Lepinguga reguleeritud, osutatakse vastavalt asjaomastele Teenuse Tingimustele ja Teenuslepingutele.

17.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

17.4. Poole jaoks muutub Leping õiguslikult siduvaks selle allkirjastamise järgselt.

17.5. Modenal on õigus Lepingut ühepoolselt muuta, teatades muudatustest Müüjale vähemalt üks (1) kalendrikuu ette Modena kontoris, Modena veebilehekülje kaudu või muul Modena poolt määratud mõistlikul viisil. Kui Müüja ei nõustu tehtud muudatustega, on tal õigus Leping üles öelda, esitades Modenale nimetatud 1-kuulise perioodi jooksul vastav kirjalik ülesütlemisavaldus. Kui Müüja ei esita ülesütlemisavaldust Modenale nimetatud 1-kuulise perioodi jooksul loetakse, et Müüja on muudatus(t)ega nõustunud.

17.6. Leping loetakse lõppenuks:

17.6.1. tööpäevast, mis järgneb päevale, mil Modena sai Müüjalt vastavalt Lepingu punktile 5.5.1 vormistatud kirjaliku avalduse Lepingu ülesütlemise kohta;

17.6.2. hetkest, mil jõustub Modena Lepingu ülesütlemisavaldus ning Modena on Müüja keskkonnast vastavalt Lepingu punktile 5.3.1 välja lülitanud;

17.6.3. hetkest, mil Modena on üles öelnud faktooringu osutamise teenuslepingu.

17.7. Lepingu lõppemise järgselt ei võeta Modena poolt Müüjalt Keskkonna kaudu saabunud Loovutusavaldusi enam täitmiseks. Lepingu lõppemine ei mõjuta Modena õigust nõuda (sh tasaarvestada) Teenustasusid, mis kuuluvad maksmisele enne Lepingu lõppemist osutatud Teenuste eest.