Faktooringulepingu üldtingimused

1. Faktooringuteenuse eesmärk

Faktooringuteenusega saavad äriühingud, kelle Modena Estonia OÜ (edaspidi: Portaalipidaja) on aktsepteerinud Kasutajana, www.modena.ee (edaspidi: Keskkond) kaudu kaupade või teenuste müügi eest Ostjatele väljastatud arveid finantseerida, st loovutada tasu eest arvel näidatud Ostjaga sõlmitud müügilepingust tulenevaid individuaalseid nõudeid Portaalipidajale.

2. Mõisted

Arve finantseerimine on kaupade või teenuste müügi eest väljastatud arvel näidatud müügilepingust tulenevate individuaalsete Nõuete loovutamine tasu eest Portaalipidajale.

Müügipakkumine on Keskkonnas tehtud Arve müüja pakkumus faktooringulepingu sõlmimiseks (ofert).

Ostupakkumine on Keskkonnas antud Portaalipidaja nõustumus faktooringulepingu sõlmimiseks (aktsept).

Kokkulepe on Müügipakkumise ja Ostupakkumise alusel sõlmitud kolmepoolne kokkulepe, millega Arve müüja loovutab vastavast Arvel näidatud kauba või teenuse müügist tuleneva Nõude Ostja vastu tasu eest Portaalipidajale.

Raamleping on Arve müüja ja Portaalipidaja vahel nõuete loovutamiseks ja omandamiseks sõlmitud faktooringuleping.

Nõuded on arvel näidatud müügilepingust tulenevad rahalised nõuded, mille arve müüja arve finantseerimiseks loovutab Raamlepingus toodud tingimustel Portaalipidajale.

Arve müüja on Müügipakkumise teinud juriidiline isik, kes sõlmib Raamlepingu oma majandus- ja kutsetegevuses ning soovib Raamlepingus, Kokkuleppes ja Üldtingimustes toodud sätetel Arveid finantseerida.

Esindaja on Arve müüja seadusjärgne esindaja, kellel on õigus Arve müüjat esindada ning sõlmida tema nimel Faktooringu raamleping ning Kokkuleppeid.

Ostja on Arvel näidatud füüsilisest isikust kauba või teenuse saaja, kellele Arve müüja kaupa tarnis või teenust osutas ning, kes on müügilepingust tulenevalt kohustatud tasuma Arve müüja poolt talle väljastatud Arve.

Leping on Arve müüja ja Ostja vahel sõlmitud kauba müügi- või teenuse osutamise leping, mille alusel Arve müüja hangib, vahendab või müüb Ostjale kaupu või osutab teenuseid, sh kinnitatud tellimus ja/või kirjavahetus, milles Ostja ja Arve müüja on olulistes tingimustes kauba müügiks või teenuse osutamiseks kokkuleppe saavutanud.

Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pooleks.

Pooled on Arve müüja ja Portaalipidaja.

Vaidlus on mistahes vaidlus seoses Nõuetega, sh Ostja mittenõustumine kauba või teenusega, vastunõude või tasaarveldamise esitamisega, või kolmandate osapoolte õigus nõudele jne.Muud käesolevates Üldtingimustes kasutatud mõistete tähendused on määratud kas www.modena.ee kasutustingimustes1 (edaspidi: Kasutustingimused), Kokkuleppes, Raamlepingus või Privaatsusteates (sh Küpsisepoliitika)2.

3. Kinnitused

3.1. Müügipakkumise esitamisega kinnitab Arve müüja, et:

3.1.1. Leping Ostjaga on kehtiv ning Arve müüjal on sellest tulenev nõudeõigus Ostja vastu;

3.1.2. Arve aluseks olevale Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus;

3.1.3. Arve aluseks olevate esemete müük või teenuste osutamine on nõuetekohaselt toimunud, st kaup/teenus vastab Lepingus kokkulepitud tingimustele ning on Lepingu tingimustega kooskõlas Ostjale üle antud või antakse üle Arvel märgitud kuupäeval ja Arve müüja tagab omalt poolt Ostjale avaldatud tarnetingimuste täitmise;

3.1.4. Ostjal on lubatud tasuda Arve ainult eurodes ja see on märgitud ka Arvele;

3.1.5. Ostjal puuduvad mistahes samaliigilised (tasaarvestatavad) nõuded Arve müüja vastu, mille tähtaeg on saabunud või mille tähtaeg on määratlemata või määratud Müügipakkumise esitamise hetkega;

3.1.6. Ostja ja Arve müüja on Arve ja selle alusel tasumisele kuuluva summa (eseme või teenuse hind koos käibemaksuga) omavahel lõplikult kooskõlastanud ning Ostjal puuduvad mistahes pretensioonid või eriarvamused Arvele kantud andmete (sh Arve summa ja Maksetähtpäeva) osas;

3.1.7. Arve müüja on täitnud oma Lepingulised kohustused Ostja ees korrektselt, tähtaegselt, täielikult, vastavas kohas, viisil ning ajal;

3.1.8. Arve on Ostja poolt kinnitatud ja aktsepteeritud;

3.1.9. Nõuded ei ole panditud, loovutatud, tagatiseks antud või muudmoodi koormatud;

3.1.10. Ostja ei ole Arvet tasunud.

3.2. Pooled kinnitavad Müügi- ja Ostupakkumise tegemisega, et nad on Kokkuleppe, pooltevahelise Raamlepingu ja nende osadega (sh Kasutustingimustega ja Privaatsusteatega (sh Küpsisepoliitika)) tutvunud, need hoolikalt läbi lugenud, nendest aru saanud ning need vastavad nende tegelikule tahtele. Pooltel esindajatel on volitused nende allkirjastamiseks ning nad on nõus neid täitma.

4. Müügihinna tasumine

Arve müüja poolt Portaalipidajale loovutatud Nõuete eest maksab Arve müüja Portaalipidajale tasu Raamlepingus sätestatud suuruses ja tingimustel.

5. Nõuete loovutamine

Nõuded Ostja vastu loetakse Arve müüja poolt loovutatuks ning Portaalipidaja poolt omandatuks alates Kokkuleppe sõlmimisest.

6. Nõuete loovutamisest teavitamine

Ostjat teavitatakse Arve loovutamisest Kokkuleppe sõlmimisel.

7. Arve müüja kohustused

Arve müüja esitab Kokkuleppe sõlmimise järgselt Portaalipidaja nõudmisel kõik Lepinguga seotud dokumendid. Portaalipidaja ei teosta esitatud dokumentide osas õiguslikku analüüsi ega vastuta nende kasutamisest tekkivate tagajärgede eest.

8. Tasumine Arve alusel

8.1. Portaalipidaja arvestab Ostja poolt tasutud Arve summast Portaalipidaja ja Arve müüja vahel sõlmitud Raamlepinguga tasumisele kuuluva tasu maha ning kannab ülejäänud osa Raamlepingus sätestatud tingimustel Arve müüja poolt Raamlepingus sätestatud arveldusarvele.

8.2. Kui Ostja on tasunud Portaalipidajale loovutatud Nõuete eest (sh Lepingujärgse viivise) Arve müüjale, kohustub Arve müüja sellest viivitamatult teatama ning kandma vastava summa Portaalipidaja kontole hiljemalt kolme (3) pangapäeva jooksul alates Ostja makse laekumisest Arve müüja arveldusarvele või lepitakse omavahel kokku, et antud summa tasaarveldatakse tulevaste maksetega.

9. Sanktsioonid

9.1. Portaalipidajal on õigus nõuda Arve müüjalt Arve tervikuna tagasiostmist kui mõni Üldtingimuste punktis 3.1 nimetatud asjaolu või Arve müüja poolt Kokkuleppes või Raamlepingus antud kinnitus osutub valeks.

9.2. Üldtingimustes sätestatud kohustuste rikkumist loetakse Kokkuleppe tingimuste oluliseks rikkumiseks, mille eest on Portaalipidajal õigus nõuda Arve müüjalt leppetrahvi. Leppetrahv igakordse rikkumise eest on viis (5) protsenti konkreetse Arve Müügihinnast.

10. Muud maksed ja tasud

10.1 Arve müüja peab tähtaegselt ning muul viisil kohaselt maksma kõik tasud ja hüvitama kõik kahjud, tasud, kulud ja lõivud, mille maksmine ja/või hüvitamine on vastavalt Kasutustingimustele või Üldtingimustele Arve müüja kohustus (sealhulgas Portaalipidajale maksmisele ja/või hüvitamisele kuuluvad mistahes tasud).

10.2 Juhul, kui Kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti, siis Portaalipidajale tasumisele kuuluvate maksete ning tasude maksmisega viivitamise korral kohustub Arve müüja tasuma Portaalipidajale viivist 0,1% päevas tasumata summalt. Viivist arvestatakse kuni tasumisele kuuluva makse või tasu täieliku tasumiseni tasumata osalt (jäägilt). Viivist arvutatakse igapäevaselt, võttes arvestuslikult aluseks, et aastas on 365 päeva.

11. Teavitamine

11.1 Kõik Pooltevahelised teated saadetakse e-posti teel kasutades selleks vastava Kasutaja E-maili. Teated Portaalipidajale tuleb saata E-maili teel e-posti aadressile info@modena.ee. Juhul, kui Portaalipidaja on omalt poolt saatnud teavituse eeltoodust erinevalt e-posti aadressilt, siis võib adressaat saata omapoolse teate E-maili teel vastavale Portaalipidaja e-kirjale vastates, kasutades “reply” funktsiooni.

11.2 Üldtingimuste punktis 11.1 toodud teavitamise korda kasutatakse vaid juhul, kui Üldtingimustes või Kasutustingimustes ei ole ette nähtud teistsugust korda.

11.3 Teadete kättetoimetatuks lugemisel lähtuvad Pooled Kasutustingimustest.

11.4 Arve müüja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui viie (5) tööpäeva jooksul andma Portaalipidajale teada kõigist asjaoludest, mis otseselt või kaudselt võivad mõjutada Faktooringulepingu järgi Ostja poolt tasutavaid summasid, sh kuid mitte ainult:

11.4.1. igast Ostja pretensioonist, mis on seotud loovutatud Nõuete aluste või summadega;

11.4.2. Ostja vastunõuetest Arve müüja vastu;

11.4.3. informatsioonist, mis puudutab Ostja maksejõulisust.

11.5 Arve müüja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui viie (5) tööpäeva jooksul teavitama Portaalipidajat kõigist Portaalipidajale esitatud või Portaalipidajaga sõlmitud kokkulepetes fikseeritud andmetes toimunud muudatustest, sealhulgas, kuid mitte ainult:

11.5.1. Arve müüja või tema Esindaja nime, aadressi, kontaktandmete andmete muutustest;

11.5.2. Arve müüja juhatuse liikmete ja osanike isikuandmete muutumisest.

12. Kokkuleppe või Raamlepingu erakorraline ülesütlemine

12.1 Portaalipidajal on õigus Kokkulepe või Raamleping erakorraliselt üles öelda, kui:

12.1.1. Ostja või Arve müüja on esitanud Portaalipidajale ebaõigeid andmeid, osutub valeks Ostja või Arve müüja poolt Portaalipidajale antud kinnitus või Arve müüja või Ostja on jätnud esitamata infot, mis mõjutab oluliselt Arve müüja ja/või Ostja poolt Kokkuleppest, Lepingust või Raamlepingust tulenevate kohustuste täitmist;

12.1.2. Arve müüja või Ostja ei teavita Portaalipidajat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui avalduse esitamise päeval, kavatsusest esitada enda suhtes kohtule avaldus saneerimis- või pankrotimenetluse algatamiseks.

12.2 Kokkuleppe erakorralisest ülesütlemisest teavitab Portaalipidaja E-maili teel, saates digitaalselt allkirjastatult Arve müüjale ning Ostjale samaaegselt Arve müüjale adresseeritud vastava tahteavalduse vähemalt ühe (1) tööpäeva ette. Kokkulepe loetakse sellisel juhul üles öelduks kõikide Kokkuleppe osapoolte suhtes ka ilma nende poolsete tahteavalduste esitamiseta.

12.3 Kokkuleppe ülesütlemise korral tekib Arve müüjal tagasiostukohustus kõikide Portaalipidajale loovutatud Nõuete suhtes, mis on Ostjate poolt Kokkuleppe ülesütlemise hetkel täielikult või osaliselt tasumata. Nõuete tagasiostuhinnaks on Nõudeid kajastavate Arvete summa ulatuses, mis on Kokkuleppe ülesütlemise hetkel Ostja poolt tasumata.

13. Muudatuste vormistamine tingimustes

13.1. Mistahes muudatused Pooltevahelistes suhetes vormistatakse kirjalikult Üldtingimuste punktis 13 sätestatud korras.

13.2. Muudatusettepaneku edastab Pool digitaalselt allkirjastatuna E-maili teel või Portaalipidaja vastava Poole nimel sellekohase teatega E-maili teel teisele Poolele ja Portaalipidajale. Muudatuse aktsepteerimise korral edastab Pool digitaalselt allkirjastatult E-maili teel või Portaalipidaja vastava Poole nimel sellekohase teate E-maili teel teisele Poolele ja Portaalipidajale. Muudatus loetakse jõustunuks juhul, kui see on saadetud teise Poole viimati avaldatud kontaktaadressile ning saaja Pool ei vaidlusta seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kolme (3) tööpäeva jooksul alates muudatuse saatmisest.

13.3. Portaalipidajal on õigus Kasutajalt nõuda mistahes muudatuse Pooltevahelistes suhetes vormistamise eest tasu Raamlepingus kokkulepitud suuruses.

14. Vaidlused

14.1. Sõltumata käesolevates Üldtingimustes antud kinnitustest, informeerib Portaalipidaja osapooli koheselt mistahes vaidluse ilmsiks tulekust ja Arve müüja informeerib Portaalipidajat samuti mistahes Vaidluse tekkimisest Ostjaga.

14.2. Vaidluse tekkimisel kohustub Arve müüja Vaidlust lahendama ja täidab oma kohustusi Lepingu kohaselt.

15. Kokkuleppe ning Raamlepingu osad

15.1. Kokkuleppe osadeks on Raamleping, Müügipakkumine, Ostupakkumine ning Üldtingimused. Samuti loetakse Kokkuleppe osadeks kõik selle muudatused ja lisad.

15.2. Raamlepingu osadeks on Kokkulepe, Müügipakkumine, Ostupakkumine ning Üldtingimused. Samuti loetakse Raamlepingu osadeks kõik selle muudatused ja lisad.

15.3. Osas, milles Kokkuleppe Poolte vahelised suhted ei ole reguleeritud Müügi- ja Ostupakkumises või käesolevates Üldtingimustes, kohalduvad neile Kokkuleppe sõlmimise hetkel kehtivad Kasutustingimused, mis on Kokkuleppe lahutamatuks osaks.

16. Lõppsätted

16.1. Arve müüja ning Portaalipidaja hoiavad nendevaheliste mistahes kokkulepetest tulenevalt teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena ega avalda seda kolmandatele isikutel, välja arvatud kolmandale isikule, kes on Portaalipidaja kasuks tagatisega koormatud vara omanik või käendaja või garantii andja või kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

16.2. Müügi- ja Ostupakkumisele, Kokkuleppele ning Raamlepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust.

16.3. Pooled lahendavad kõik nendevahelisest mistahes kokkuleppest tekkinud vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, antakse vaidlus lahendada Harju Maakohtule Eesti Vabariigi õigusaktides toodud korras

16.4. Kokkulepe, Raamleping ning käesolevad Üldtingimused kehtivad Ostja poolt Arve summa ning kõrvalkohustuste täieliku tasumiseni Portaalipidajale.

16.5. Kokkuleppe, Raamlepingu ning käesolevate Üldtingimuste grammatilisel tõlgendamisel prevaleerib eesti keel.

1 kättesaadav aadressil Modena kasutajatingimused

2 kättesaadav aadressil Privaatsuspoliitika